همیشه

 

 

همیش

؟

همیشه برام فیت؟

همیشه برمفیتت؟

 

عشق خالص