همیشه

 

همیش

 

همیش برم فیت؟

همیشه برمفیتت؟

 

عشق خالص